İnstitutun fəaliyyətinin əsas məqsədi arxeologiya və antropologiya elmləri sahəsində Azərbaycanın zəngin maddi-mədəni irsinin öyrənilməsinə yönəlmiş fundamental elmi tədqiqatların təşkili və aparılmasıdır. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün institutun nizamnaməsi ilə aşağıdakı istiqamətlər müəyyən edilmiş və fəaliyyət buna uyğun təşkil edilmişdir:

 • Azərbaycan arxeologiyasının tarixi və nəzəriyyəsi sahəsində tədqiqatlar aparmaq;
 • Azərbaycan Respublikasında elmi tədqiqatların Azərbaycançılıq ideyası, ölkənin dövlət səviyyəsində təsdiq edilmiş inkişaf strategiyası və milli prioritetləri əsasında qurulmasını təmin etmək.
 • Ölkəmizdə çöl tədqiqat işlərini Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında elmi ekspedisiyaların təşkili və aparılması Qaydaları” qərarı əsasında təşkil etmək;
 • “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunmasında iştirak etmək;
 • Müvafiq dövlət qurumlarının rəsmi müraciətləri əsasında monitorinqlər həyata keçirmək və rəy vermək;
 • Xarici ölkələrin elmi mərkəzləri ilə ölkəmizin maraqlarına cavab verən əməkdaşlıq və müştərək tədqiqat işlərinin aparılması;
 • Arxeologiya və antropologiya sahələri üzrə fundamental  əsərlər hazırlayıb nəşretmək.
 • Azərbaycanın məskunlaşma tarixi, fiziki antropoloji tədqiqatlarla ərazimizdə yaşamış olan və hazırda yaşamaqda davam edən insanların genetik bağlılığı problemi üzrə tədqiqatlar aparmaq;
 • İşğaldan azad olunmuş tarixi torpaqlarımızda müxtəlif arxeoloji tədqiqatlar, o cümlədən məhkəmə arxeologiyası üzrə tədqiqatlar aparmaq;

İnstitutun əsas elmi istiqamətlərində məhz bu prinsiplər əsas götürülmüş və elmi tədqiqatların aparılmasında aşağıdakı elmi istiqamətlər müəyyən edilmişdir:

 • Daş dövrü arxeologiyası
 • Tunc dövrü arxeologiyası
 • Dəmir dövrü arxeologiyası
 • Antik dövr arxeologiyası
 • İlk orta əsrlər dövrü arxeologiyası
 • İslam dövrü arxeologiyası
 • Alban dövrü arxeologiyası
 • Məhkəmə arxeologiyası
 • Xəzər arxeologiyası
 • Etnoarxeologiya
 • Numizmatik və epiqrafik tədqiqatlar
 • Antropoloji tədqiqatlar
 • Arxeoloji irsin tarixi və nəzəriyyəsi